MTB-UNI v4 je univerzální modul s 16 digitálními vstupy a 16 digitálními výstupy, který se připojuje na sběrnici MTBbus.

Napájení, sběrnice

Modul je optimální napájet stabilizovaným napětím 12 V stejnosměrných. Modul toleruje napájení 7–17 V stejnosměrných. Napájení se připojuje na svorky označené “+12V” (kladný pól) a “GND” (záporný pól) na velkých svorkovnicích. Svorkovnice jsou na desce dvě. Je jedno, na kterou svorkovnici je napájení připojeno, svorkovnice mají propojené vodiče pro snazší instalaci.

Sběrnice MTBbus se připojuje do svorek “+R” a “-R”. Sběrnice propojuje všechny moduly kolejiště a MTB-USB modul.

Standardní odběr jednoho MTB-UNI v4 modulu je 40 mA, maximální odběr je 100 mA.

Modul MTB-UNI obsahuje ochranu proti přepólování vstupního napětí (modul nenaběhne) a proti přepětí. V případě přepětí modul přizemní napájecí vodič, načež zareaguje vratná PTC pojistka, která přeruší přívod napájení.

Vstupy

MTB-UNI podporuje 16 digitálních binárních vstupů. Vstupy jsou aktivní v přizemněném stavu vzhledem ke GND MTB-UNI. To znamená, že je třeba propojit země všech vstupních periferií a MTB-UNI.

Vstupy obsahují pull-rezistory k napětí +5V, takže optimální řešení výstupů periferie připojené na vstup MTB-UNI je otevřený kolektor.

Vstupy obsahují ochranu proti přepětí. Jakmile napětí na vstupu přesáhne cca 5.2 V, dojde k trvalému přizemnění vstupu. Pokud externí periferie dodává stále toto napětí, dojde k odpojení vstupu pomocí vratné PTC pojistky. Tento stav lze rozpoznat tak, že celá osmice vstupů se jeví jako aktivní.

Výstupy

MTB-UNI obsahuje 16 digitálních výstupů pracujících v režimu otevřený kolektor. Maximální proud jedním výstupem je 500 mA, avšak jedná se o maximální proud společný pro osmici výstupů. Je možné odebírat např.

  • z jediného výstupu osmice 500 mA,
  • ze dvou výstupů osmice po 250 mA,

ale není možné ze všech 8 výstupů kontinuálně odebírat 500 mA.

Výstupy pracují v režimu, kdy přizemněný výstup znamená aktivní výstup. V závislosti na použitém řídicím softwaru výstupy mohou kmitat či generovat signál S-COM pro řízení návěstidel.

Konfigurace adresy

Modul může mít adresu v rozsahu 1–255. Adresa se konfiguruje pomocí vložení propojek do pozic označených na desce “1” – “128”. Číslo udává desítkovou hodnotu příslušného bitu, zasunutím propojky se bit stává aktivním.

Pozor: maximální počet modulů připojených ke sběrnici MTBbus závisí od použitých komunikačních obvodů. Standardně se dodávají komunikační obvody umožňující maximálně 32 modulů na sběrnici. Na žádost lze osadit obvody umožňující až 255 modulů.

Tlačítko

Krátké stisknutí tlačítka během provozu způsobí znovu načtení adresy. Pokud změníte adresu během provozu, aby se změna projevila, je třeba stisknout tlačítko.

Dlouhý stisk tlačítka přepne modul do detekčního režimu. Detekční režim je indikován svítící modrou LED a slouží k detekci rychlosti MTBbus. MTB-UNI je vždy nakonfigurováno na použití konkrétní komunikační rychlosti. Může se stát, že po zapojení nových modulů mají tyto moduly uloženou jinou rychlost, než kterou používá MTBbus. V takovém případě je možné vstoupit do detekčního režimu, který postupně zkouší všechny možné rychlosti a pokouší se najít tu, na které probíhá komunikace po MTBbus. Jakmile je rychlost detekována, modrá LED zhasne a zelená LED přejde do standardního rychlého blikání.

Držení tlačítka při zapnutí napájení modulu způsobí, že modul zůstane v bootloaderu. Toto je indikováno střídaným kmitáním zelené a červené LED. Jedná se o diagnostický režim. Tento režim se opouští restartováním napájení modulu.

Indikační LED

Rychle blikající zelená LED indikuje standardní funkci modulu.

Pomalu blikající červená LED indikuje problém, typicky:

  1. Není nakonfigurována adresa (žádná propojka nezapojena).
  2. Sběrnice je špatně připojena – typicky prohozené vodiče +R a -R.

Pokud po startu střídavě kmitají červená a zelená LED, došlo k nevratné poruše modulu, kterou je možné opravit pouze servisním zásahem u výrobce.

Svítící modrá LED indikuje aktivní detekční dežim, viz výše.

Blikající modrá LED indikuje aktivní rozpoznávající znak. Tuto funkci je možné zapnout z PC, aby bylo možné pod kolejištěm snadno najít modul s konkrétní adresou.